Platobné podmienky

 

1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách vrátane DPH. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.

2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:

(a)  hotovosťou vo vybranej predajni predávajúceho pri osobnom odbere tovaru,

(b)  na dobierku 1€ s DPH, to je v hotovosti pri doručení prepravnou službou,

(c)  bezhotovostne, prevodom na účet Predávajúceho IBAN : SK6411000000002921915220 v Tatra banka, a.s.,

3. V prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v Predajni či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, v tomto prípade do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim (podľa ods. 3 článku III. týchto VOP).

4. V prípade, ak je v objednávke zaznačená platba platobnou kartou v predajni pri osobnom odbere, Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za túto platbu vo výške rovnajúcej sa skutočným nákladom Predávajúceho v súvislosti s uvedeným spôsobom platby. Výška tohto poplatku bude súčasťou kúpnej ceny a bude pripočítaná k celkovej cene objednávky, ak bude uvedená a vyčíslená v objednávkovom formulári e-shopu ako samostatná položka odplaty pri spôsoboch platby. V prípade rozporu je rozhodná cena tejto služby, ktorá je uvedená v e-shope v čase odoslania objednávky. Ak v rámci e-shopu nie je v súvislosti s osobným odberom v predajni ďalšia špecifikácia, má sa za to, že je možná iba hotovostná platba (podľa článku V. ods.  2 písm. a) týchto VOP).

5. V prípade, ak je v objednávke zaznačená platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v predajni, podľa článku V. ods. 2 písm. a) týchto VOP, nebude už možné cenu pri prevzatí tovaru v predajni uhradiť platobnou kartou.

6. Ak ide o predaj tovaru zhotoveného na zákazku alebo ak sa strany osobitne dohodnú, Predávajúci je oprávnený žiadať od Kupujúceho úhradu  primeranej zálohy kúpnej ceny. Požadovanú sumu zálohy určí Predávajúci, a to najmenej vo výške 50% ceny tovaru. Strany si dohodli, že dodacia lehota podľa článku VI. ods. 1 týchto VOP začína plynúť až okamihom, keď je záloha uhradená Predávajúcemu. Záloha je splatná do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim, ak nie je v objednávkovom formulári alebo osobitnej písomnej dohode uvedené inak, a to bezhotovostným prevodom, ak sa strany nedohodnú inak. Zvyšok kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu najneskôr v termíne určenom v článku V. ods. 3 týchto VOP. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť uhradiť zvyšok kúpnej ceny v zmysle týchto VOP napriek tomu, že tovar zhotovený na zákazku bol riadne vyrobený a Kupujúci bol vyzvaný na jeho prevzatie, má Predávajúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Kupujúcemu, a to až do výšky zaplatenej zálohy. 7. V prípade platby bezhotovostným prevodom je Kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu oznámil Predávajúci; variabilným symbolom je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu či zálohu splnený okamihom ich pripísania na účet Predávajúceho.

8. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.