Všeobecné obchodné podmienky

I. Obchodné podmienky vzťahujúce sa na kupujúcich – spotrebiteľov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1. Prvá časť týchto VOP (na účely prvej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je Delins s.r.o., so sídlom Ľubochnianská 3b, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO 47509279, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29220/P (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Kontakt a bližšia identifikácia predávajúceho:

e-mail: info@bagerdiely.sk
telefón: +421905621054
IČ DPH: SK2023926905
DIČ: 2023926905
adresa: Delins s. r. o. 
Ľubochnianská 3/b
080 06 Prešov
Slovenská republika

Orgán dozoru vykonávajúci dohľad:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/7721597
fax č. 
051/7721596
www.soi.sk

1.2. Kupujúcim sa v zmysle prvej časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci ďalej aj samostatne „zmluvná strana“ alebo spoločne „zmluvné strany“).

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť:

 1. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

2.4. Kupujúci má najmä povinnosť:

 1. prevziať tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) označenej ako „Potvrdená“ alebo podobným, významovo rovnakým označením. V prípade zistenia vyššej ceny si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie o zaevidovaní objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

4. DOJEDNANIA O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“).

4.2. Detailné a aktualizované informácie o spôsoboch platby sa nachádzajú v sekcii Platba na e-shope predávajúceho. Niektoré spôsoby platby nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky, napríklad v závislosti od jej hodnoty alebo zvoleného spôsobu dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

4.3. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. Prípadné poplatky za doplnkové služby sú v objednávke aktualizované podľa výberu doplnkových služieb kupujúcim priebežne, nikdy však až po odoslaní objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov na pokus o doručenie objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste), všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného.

5.4. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu bude potrebné preukázať.

5.5. Možnosti dopravy a detailné a aktualizované informácie o podmienkach dopravy sa nachádzajú v sekcii Doprava na e-shope. Pre niektoré objednávky nemusia byť k dispozícii všetky druhy dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.6. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu.

5.7. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému predávajúci nadobúda právo voľne disponovať. Právo predávajúceho na náhradu škody podľa ods. 5.2 tým nie je dotknuté.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci ho neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE SPOTREBITEĽOV

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

7.2. Pre vybavovanie reklamácií platí tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka a bol kúpený prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane všetkého jeho príslušenstva

7.5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne v listinnej alebo elektronickej podobe bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu elektronicky, pričom tovar doručí predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedeným nižšie, alebo v listinnej podobe spolu s reklamovaným tovarom jedným zo spôsobov uvedeným nižšie. Spôsoby uplatnenia reklamácie:

Doručenie reklamačného formulára a reklamovaného tovaru.
Delins s. r. o. 
Ľubochnianská 3b
080 06 Prešov
Slovensko

 

7.6. Kupujúci môže požiadať predávajúceho prostredníctvom reklamačného formulára o sprostredkovanie prepravy do reklamačného strediska. V takom prípade predávajúci sprostredkuje prepravu reklamovaného tovaru v mene kupujúceho na vlastné náklady prostredníctvom dopravcu. Reklamovaný tovar sa považuje za doručený predávajúcemu dňom jeho prevzatia predávajúcim v reklamačnom stredisku. Dopravca je treťou stranou konajúcou vo vlastnom mene, a preto prevzatie reklamovaného tovaru na prepravu dopravcom nemá vplyv na začatie reklamačného konania.

7.7. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť s prihliadnutím na jeho povahu a na povahu reklamovanej vady. Predávajúci zodpovedá za zhoršenie reklamovaného tovaru až od jeho prevzatia.

7.8. V prevádzkarni predávajúceho a u určenej osoby predávajúci zabezpečí počas prevádzkovej doby prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

7.9. V prípade, že kupujúci zamýšľa reklamovaný tovar doručiť na kamennú predajňu predávajúceho, predávajúci mu odporúča, aby si vopred overil možnosť prijatia tovaru na tomto mieste.

7.10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kupujúci je ďalej povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

7.11. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, kedy kupujúci doručil predávajúcemu:

 1. formulár na uplatnenie reklamácie,
 2. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva

7.12. Reklamačný formulár tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a kupujúci ho môže vyplniť a odoslať aj elektronicky na tomto odkaze Reklamačný formulár

7.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (vrátane e-mailu), ktoré obsahuje deň začatia reklamácie, kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho, popis vád tovaru, spôsob vybavenia reklamácie, ktorý zákazník preferuje a poučenie o právach, ktoré zákazníkovi vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie o uplatnení reklamácie“).

7.14. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď. V prípade, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.15. Podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. V prípade, ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. V prípade, ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takúto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.16. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.17. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. ak kupujúci nepreukáže, že chybný tovar kúpil od predávajúceho,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. úpravou tovaru kupujúcim (ohýbaním, rezaním, skracovaním, vŕtaním a pod.), ak tovar nie je na takúto úpravu určený a ak vada vznikla v dôsledku takej úpravy,
 6. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami,
 9. použitím nesprávneho napájacieho napätia, nesprávneho, neautorizovaného alebo neoprávnene zadováženého hardvéru alebo softvéru,
 10. zámenou originálnych častí výrobku,
 11. použitím nesprávneho, nekompatibilného alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ak vada vznikla dôsledkom použitia takéhoto materiálu,
 12. poškodením tovaru prirodzeným opotrebením, náhodnou skazou alebo zhoršením,
 13. poškodením tovaru počítačovým vírusom,
 14. zásahom do tovaru osobou k tomu neoprávnenou alebo s použitím nesprávneho náradia či materiálu,
 15. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, elektrinou alebo zásahom vyššej moci.

7.18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny
 4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.19. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.20. Po vybavení reklamácie inak než vrátením kúpnej ceny predávajúci vráti reklamovaný alebo dodá vymenený tovar kupujúcemu. Ak si kupujúci tento tovar neprevezme v primeranej lehote, predávajúci ho vyzve, aby tak učinil v dodatočnej primeranej lehote určenej predávajúcim, spravidla do jedného mesiaca. Ak si kupujúci tovar neprevezme ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške ustanovenej týmto odsekom (ďalej len „skladné“) za každý, aj začatý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru až po jeho prevzatie. Výška skladného sa určí podľa hmotnosti a súhrnu hrán tovaru vypočítaného súčtom dĺžky jeho hrán (súhrn hrán = výška + šírka + hĺbka), a to:

 1. 1 € (slovom: jedno euro) za uskladnenie tovaru, ktorého hmotnosť nepresahuje 10 kg a zároveň súhrn hrán nepresahuje 120 cm;
 2. 2 € (slovom: dve eurá) za uskladnenie tovaru, ktorý presahuje aspoň jednu hodnotu podľa predchádzajúceho písmena, a ktorého hmotnosť nepresahuje 40 kg a zároveň súhrn hrán nepresahuje 300 cm;
 3. 4 € (slovom: štyri eurá) za uskladnenie ostatného tovaru.

7.21. Záručná doba je 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“) za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Vady tovaru a z nej vyplývajúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

7.22. Použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý bol používaný, neobsahuje všetky časti alebo je kozmeticky alebo funkčne poškodený (ďalej len „použitý tovar”). Vystaveným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý bol použitý vystavením v kamennej predajni predávajúceho, bol rozbalený a mohol byť používaný v rozsahu nevyhnutnom na predvedenie jeho vlastností iným osobám (ďalej len „vystavovaný tovar”). Nefunkčným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý má také vady, ktoré ho robia neupotrebiteľným, a teda ho nemožno využívať ani na jeho obvyklý účel (ďalej len „nefunkčný tovar“).

7.23. Záručná doba na všetok použitý tovar je 12 mesiacov, ak nie je pre konkrétny tovar v e-shope uvedená dlhšia záručná doba.

7.24. Ak sa použitý tovar predáva za nižšiu cenu, než za akú sa predáva tovar nový, nevzťahuje sa záruka na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nefunkčný tovar môže byť neopraviteľný a spravidla sa predáva na náhradné diely alebo zberateľské účely. Dodatočný popis vád, ktorý spôsobuje nefunkčnosť tovaru, a teda vád, na ktoré sa záruka nevzťahuje, môže byť uvedený v popise tovaru v e-shope. Nefunkčný tovar môže byť bez predchádzajúcej opravy alebo úpravy nebezpečný. Na funkčnosť nefunkčného tovaru sa záruka nevzťahuje.

7.25. Záručná doba sa predlžuje o časový úsek, počas ktorého kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu jeho opravy.

7.26. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky (časti tovaru), na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.27. Ak ide o odstrániteľnú chybu tovaru, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho buď odstránením vady alebo výmenou tovaru.

7.28. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (viac ako dvakrát) alebo pre väčší počet vád (viac ako dve) tovar riadne užívať.

7.29. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom výška tejto zľavy bude určená dohodou zmluvných strán.

7.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim pri reklamácii.

7.31. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, môže kupujúcemu navrhnúť, že vady odstráni na náklady kupujúceho. Kupujúci nie je povinný takýto návrh prijať.

7.32. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, pričom kupujúci s takýmto vybavením reklamácie nesúhlasí, môže sa domáhať ochrany svojich práv na súde.

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Predávajúci prijal primerané opatrenia k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (nariadenie GDPR). Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle pravidiel, ktoré nájde na nasledujúcom odkaze: https://www.bagerdiely.sk/ochrana-osobnych-udajov/

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť kupujúcemu všetky platby spôsobom podľa týchto VOP. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo zmenenej cene.

9.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny uvedenej pri tovare (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).

9.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v lehote 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, s výnimkou prípadov podľa ods. 9.16. písm. l).

9.6. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na adresu:
Delins s.r.o.
Ľubochnianská 3b
080 06 Prešov
Slovensko

9.7. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP a je možné ho vyplniť a odoslať aj elektronicky na tomto odkaze: Formulár na odstúpenie od zmluvy sa pre kupujúceho-podnikateľa neuplatňuje.

9.8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

9.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; právo predávajúceho podľa ods. 9.11 tým nie je dotknuté. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.9A. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu formou dobierky, teda platbou prepravcovi pri prevzatí tovaru, predávajúci nevráti kupujúcemu poplatok, ktorý kupujúci zaplatil za využitie tohto spôsobu platby. Platba na dobierku je službou, ktorá je úplne poskytnutá tým, že predávajúci požiada prepravcu o doručenie tovaru kupujúcemu a o vybratie dobierky.

9.10. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. prevodom na bankový účet určený kupujúcim) a ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je jeho hodnota znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

9.13. Ak kupujúci nevrátil tovar predávajúcemu spolu s odstúpením od zmluvy a ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia tovaru, kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie zaslať tovar naspäť predávajúcemu na adresu:
Delins s.r.o.
Ľubochnianská 3b
080 06 Prešov

Slovensko.

9.14. Ak zákazník dostal od predávajúceho k objednávke dar, kupujúci je povinný vrátiť aj tento dar. Ak kupujúci túto povinnosť nesplní, predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať cenu za dar zobrazenú na stránke e-shopu v čase uzavretia zmluvy a ak takej ceny niet, tak cenu obvyklú.

9.15. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Výška nákladov na vrátenie tovaru spravidla závisí od vlastností tovaru (rozmery, hmotnosť), vzdialenosti a zvoleného spôsobu dopravy a približne zodpovedá nákladom uvedeným v sekcii Doprava, teda nákladom štandardne vynakladaným na doručenie tovaru zákazníkovi.

9.15A. Kupujúci tiež môže prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy požiadať predávajúceho, aby si tovar vyzdvihol prostredníctvom prepravcu. V takom prípade kupujúci znáša náklady na vrátanie tovaru iba do výšky približne zodpovedajúcej cene za vnútroštátnu prepravu v štáte, v ktorom sa tovar vyzdvihuje, pričom pri určovaní výšky nákladov sa prihliada aj na druh, rozmery a hmotnosť tovaru. Táto výška bude kupujúcemu zobrazená vo formulári na odstúpenie od zmluvy, pričom kupujúci svoj súhlas s výškou poplatku vyjadrí požiadaním o vyzdvihnutie tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vyzdvihnutie tovaru z iného štátu, než do ktorého bol tovar doručený. Ostatné ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté.

9.16. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. káble a reťaze predávané na metre),
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad slúchadlá typu in-ear, spodná bielizeň),
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil (napríklad CD, kazety, platne),
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale (knihy, notový materiál, tabulatúry),
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

9.16A. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie súboru najmenej dvoch navzájom súvisiacich produktov, ktoré predávajúci zostavil a určil na spoločný predaj (ďalej len „set“). Set sa vo vzťahu k právu na odstúpenie od zmluvy považuje za jeden tovar. To znamená, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie setu, je povinný vrátiť predávajúcemu celý set, teda všetky produkty, ktoré tento set tvoria. Predávajúci následne vráti kupujúcemu platbu za celý set za podmienok stanovených týmito VOP. Nie je možné odstúpiť od zmluvy iba čiastočne, teda vrátiť predávajúcemu menej než všetok tovar tvoriaci set a žiadať vrátenie platby za jednotlivé tovary. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho vrátiť iba niektorý z viacerých tovarov dodaných v rámci jednej objednávky, pokiaľ tento tovar nie je súčasťou setu.

9.17. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za požadovanú cenu. V takom prípade vráti kupujúcemu vykonanú platbu v lehote do 14 pracovných dní, ak už bola vykonaná. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo inej cene.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, a to tak, že sa obráti na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“), a to Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje podľa § 12 Zákona o ARS. V návrhu je potrebné uviesť e-mailový kontakt predávajúceho: info@bagerdiely.sk. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy.

10.2. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení aplikovať platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto VOP boli vyhotovené dňa 01.01.2022 a naposledy menené a doplnené dňa 03.02.2023. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.

11.1A. Predávajúci zobrazuje recenzie jednotlivých produktov a recenzie celkového užívateľského dojmu. Recenzie môžu obsahovať aj slovné hodnotenie. Predávajúci zabezpečuje autentickosť recenzií technickými prostriedkami tak, že vyzýva k napísaniu/udeleniu recenzie len osoby, ktoré u neho skutočne vykonali nákup, pričom toto môže urobiť aj prostredníctvom tretej strany (porovnávača alebo recenzného portálu). Nie je technicky možné zaručiť, že sa nezobrazí aj organická recenzia (napísaná osobou bez pozvánky), množstvo takýchto recenzií je však zanedbateľné. Bez toho, aby bola ohrozená autentickosť recenzií, predávajúci si vyhradzuje právo nezobraziť všetky recenzie, resp. uprednostniť zobrazenie ním určených recenzií.

11.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.

11.3. Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ a listových zásielok.

11.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona š. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovalebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V pochybnostiach o obsahu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci – spotrebiteľ, alebo týchto VOP vrátane ich príloh platí výklad, ktorý je pre kupujúceho – spotrebiteľa priaznivejší.

11.6. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná právomoc slovenských súdov. Platnosť ustanovení medzinárodných zmlúv o právomoci ostatných súdov tým nie je dotknutá.

12. ZOZNAM PRÍLOH

12.1. Neoddeliteľnou súčasťou prvej časti VOP sú tieto prílohy:

 1. Príloha č. 1 k VOP: Reklamačný formulár
 2. Príloha č. 2 k VOP: Formulár na odstúpenie od zmluvy

II. Obchodné podmienky vzťahujúce sa na kupujúcich – podnikateľov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1. Druhá časť týchto VOP (na účely druhej časti ďalej len „tieto VOP“) upravuje práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je Delins s.r.o.., so sídlom Ľubochnianská 3b, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO 47509279, zapísaná v Obchodnom registri Prešovského súdu , Oddiel: Sro, Vložka č. 29220/P (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – podnikateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

Kontakt a bližšia identifikácia predávajúceho:

e-mail: info@bagerdiely.sk
telefón: +421905621054
IČ DPH: SK2023926905
DIČ: 2023926905
adresa: Delin s.r.o.
Ľubochnianská 3b
080 06 Prešov
Slovenská republika

1.2. Kupujúcim sa v zmysle druhej časti týchto VOP rozumie (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, (d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. V prípade, že fyzická osoba v objednávke uvedie svoje IČO alebo DIČ, predpokladá sa, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na účely týchto VOP sa považuje za podnikateľa.

1.3. Pojmy v tejto časti VOP majú rovnaký význam, ktorý im priznáva prvá časť VOP, pokiaľ nie sú v tejto časti definované inak.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Predávajúci má najmä povinnosť

 1. dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a
 2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2.2. Predávajúci má právo na úplné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

2.4. Kupujúci má najmä povinnosť

 1. prevziať tovar a
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2.5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom v množstve, kvalite, termíne a mieste.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného formulára (kupujúcim vyplnený a zaslaný formulár ďalej len „objednávka“).

3.2. Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy uskutoční predávajúci bez zbytočného odkladu, spravidla do dvoch pracovných dní po vykonaní objednávky, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) označenej ako „Potvrdená“ alebo podobným, významovo rovnakým označením. V prípade zistenia vyššej ceny si predávajúci vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3. Automaticky vygenerované potvrdenie o zaevidovaní objednávky predávajúcim, ktoré je kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu bezprostredne po odoslaní jeho objednávky, má iba informatívny charakter, odosiela sa kupujúcemu za účelom upovedomenia kupujúceho o zaevidovaní objednávky a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim.

3.4. Predávajúci môže k objednávke ponúkať dodatočný tovar bezodplatne (ďalej len „dar“). Kupujúci svoj súhlas s takýmto plnením vykoná tak, že zvolí vybraný dar pred odoslaním objednávky. Objednanie daru je nepovinné. V prípade, že si kupujúci dar neželá, nie je povinný túto svoju vôľu prejaviť.

3.5. Predaj alkoholických nápojov je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním objednávky zahŕňajúcej alkoholické nápoje kupujúci potvrdzuje, že najneskôr ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek 18 rokov. Predávajúci je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti a v prípade, ak kupujúci túto skutočnosť nespĺňa alebo nevie preukázať, predávajúci mu nie je oprávnený alkoholické nápoje dodať. Uvedené sa vzťahuje aj na osobu, ktorú kupujúci poveril prevzatím tovaru.

4. DOJEDNANIE O KÚPNEJ CENE

4.1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru a poplatkov za doplnkové služby (ďalej len „kúpna cena“).

4.2. Detailné a aktualizované informácie o spôsoboch platby sa nachádzajú v sekcii Platba na e-shope predávajúceho. Niektoré spôsoby platby nemusia byť k dispozícii pre všetky objednávky, napríklad v závislosti od jej hodnoty alebo zvoleného spôsobu dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

4.3. Prípadné náklady za dopravu a balné budú zaúčtované pred odoslaním objednávky. Prípadné poplatky za doplnkové služby sú v objednávke aktualizované podľa výberu doplnkových služieb kupujúcim priebežne, nikdy však až po odoslaní objednávky. V prípade, že sa má tovar kupujúcemu dopraviť mimo krajiny Európskej únie, môže kupujúcemu vzniknúť colný dlh a prípadne aj povinnosť uhradiť iné platby spojené s colnými operáciami vo výške a spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny, do ktorej sa tovar doručuje. Ak nie je uvedené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, predávajúci nie je povinný znášať tieto povinnosti za kupujúceho.

4.4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v termíne podľa kúpnej zmluvy.

5. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v dodatočnej primeranej lehote, ktorú kupujúci zároveň určí. V prípade, ak kupujúci takto nevyzve predávajúceho do dvoch mesiacov odo dňa, kedy mal byť tovar doručený, má sa za to, že tovar bol doručený. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.2. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody vo výške skutočne vynaložených nákladov na pokus o doručenie objednávky.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Osoba preberajúca tovar v mene alebo za kupujúceho je na žiadosť predávajúceho alebo prepravcu povinná preukázať oprávnenie tovar prevziať. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste alebo z dôvodu nepreukázania oprávnenia prevziať tovar), všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného.

5.4. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim má tento možnosť odmietnuť tovar prevziať. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť škodový zápis za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto typu nebudú uznané.

5.5. Možnosti dopravy a detailné a aktualizované informácie o podmienkach dopravy sa nachádzajú v sekcii Doprava na e-shope. Pre niektoré objednávky nemusia byť k dispozícii všetky druhy dopravy. O prípadných obmedzeniach bude kupujúci informovaný v priebehu tvorby objednávky.

5.6. Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Predávajúci nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre, najmä o zmenu osoby kupujúceho a o zmenu dodacej adresy do iného štátu.

5.7. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve predávajúceho a nedohodne sa s predávajúcim na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému predávajúci nadobúda právo voľne disponovať. Právo predávajúceho na náhradu škody podľa ods. 5.2 tým nie je dotknuté.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Tovar je dodaný kupujúcemu jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo prevzatím od dopravcu.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu, alebo v momente, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci ho neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PODNIKATEĽOV

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

7.2. Pre vybavovanie reklamácií platí tento reklamačný poriadok pre podnikateľov (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

7.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka a bol kúpený prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

7.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane všetkého jeho príslušenstva.

7.5. Reklamácie vybavuje predávajúci písomne alebo elektronicky bezodkladne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu elektronicky, pričom tovar doručí predávajúcemu jedným zo spôsobov uvedeným nižšie, alebo v listinnej podobe spolu s reklamovaným tovarom jedným zo spôsobov uvedeným nižšie. Spôsoby uplatnenia reklamácie:

 1. Doručenie reklamačného formulára a reklamovaného tovaru do reklamačného strediska na adrese (ďalej len “reklamačné stredisko”):
  Delin s.r.o.
  Ľubochnianská 3b
  080 06 Prešov
  Slovensko
 2. Doručenie reklamačného formulára a odovzdanie reklamovaného tovaru na niektorej z prevádzkarní / kamenných predajní predávajúceho, v ktorej je prijatie takéhoto tovaru možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby.

7.6. Kupujúci môže požiadať predávajúceho prostredníctvom reklamačného formulára o sprostredkovanie prepravy do reklamačného strediska. V takom prípade predávajúci sprostredkuje prepravu reklamovaného tovaru v mene kupujúceho na vlastné náklady prostredníctvom dopravcu. Reklamovaný tovar sa považuje za doručený predávajúcemu dňom jeho prevzatia predávajúcim v reklamačnom stredisku. Dopravca je treťou stranou konajúcou vo vlastnom mene, a preto prevzatie reklamovaného tovaru na prepravu dopravcom nemá vplyv na začatie reklamačného konania. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť s prihliadnutím na jeho povahu a na povahu reklamovanej vady. Predávajúci zodpovedá za zhoršenie reklamovaného tovaru až od jeho riadneho doručenia do reklamačného strediska.

7.7. V prípade, že kupujúci zamýšľa reklamovaný tovar doručiť na kamennú predajňu predávajúceho, predávajúci mu odporúča, aby si vopred overil možnosť prijatia tovaru na tomto mieste.

7.8. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kupujúci je ďalej povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

7.9. Za deň začatia reklamácie sa považuje deň, kedy kupujúci doručil predávajúcemu:

 1. formulár na uplatnenie reklamácie,
 2. reklamovaný tovar vrátane príslušenstva a
 3. prístupové heslá alebo kódy, ak sa tieto k reklamovanému tovaru vzťahujú.

7.10. Reklamačný formulár tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a kupujúci ho môže vyplniť a odoslať aj elektronicky na tomto odkaze: Reklamačný formulár

7.11. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. ak kupujúci nepreukáže, že tovar kúpil u predávajúceho,
 2. nepredložením záručného listu, príslušenstva, dokumentácie tovaru alebo dokladu o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list,
 3. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 4. uplynutím záručnej doby,
 5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 6. používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami,
 9. zámenou originálnych častí výrobku ,
 10. použitie nesprávneho napájacieho napätia, nesprávneho, neautorizovaného alebo neoprávnene zadováženého hardvéru alebo softvéru,
 11. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a alebo nepredvídateľnými okolnosťami,
 12. použitím nesprávneho, nekompatibilného alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ak vada vznikla dôsledkom použitia takéhoto materiálu,
 13. poškodením tovaru prirodzeným opotrebením, náhodnou skazou alebo zhoršením,
 14. poškodením tovaru počítačovým vírusom,
 15. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 16. zásahom do tovaru osobou k tomu neoprávnenou alebo s použitím nesprávneho náradia či materiálu.

7.12. Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho-podnikateľa v lehote do 60 dní.

7.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny
 4. poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.14. Predávajúci o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá písomný doklad najneskôr do 60 dní odo dňa jej uplatnenia.

7.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady.

7.16. Po vybavení reklamácie inak než vrátením kúpnej ceny predávajúci vráti reklamovaný alebo dodá vymenený tovar kupujúcemu. Ak si kupujúci tento tovar neprevezme v primeranej lehote, predávajúci ho vyzve, aby tak učinil v dodatočnej primeranej lehote určenej predávajúcim, spravidla do jedného mesiaca. Ak si kupujúci tovar neprevezme ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je povinný uhradiť predávajúcemu skladné vo výške 5 € (slovom: päť eur) za každý, aj začatý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru až po jeho prevzatie.

7.17. Záručná doba na nový tovar je 12 mesiacov (ďalej len „záručná doba“) za predpokladu, že nie je pre konkrétne prípady stanovená kratšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba uplynie bez ohľadu na to, či je dlhšia záručná doba alebo doba trvanlivosti vyznačená na obale tovaru. Ak je záručná doba alebo doba trvanlivosti vyznačená na obale tovaru kratšia, platí táto kratšia doba. Vady tovaru a z nej vyplývajúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

7.18. Použitým tovarom sa rozumie tovar, ktorý bol používaný, neobsahuje všetky časti alebo je kozmeticky alebo funkčne poškodený (ďalej len „použitý tovar”). Vystaveným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý bol použitý vystavením v kamennej predajni predávajúceho, bol rozbalený a mohol byť používaný v rozsahu nevyhnutnom na predvedenie jeho vlastností iným osobám (ďalej len „vystavovaný tovar”). Nefunkčným tovarom sa rozumie použitý tovar, ktorý má také vady, ktoré ho robia neupotrebiteľným, a teda ho nemožno využívať ani na jeho obvyklý účel (ďalej len „nefunkčný tovar“).

7.19. Záručná doba na všetok použitý tovar je 12 mesiacov, a to aj v prípade, ak je pre konkrétny tovar v e-shope uvedená dlhšia záručná doba.

7.20. Ak sa použitý tovar predáva za nižšiu cenu, než za akú sa predáva tovar nový, nevzťahuje sa záruka na vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nefunkčný tovar môže byť neopraviteľný a spravidla sa predáva na náhradné diely alebo zberateľské účely. Dodatočný popis vád, ktorý spôsobuje nefunkčnosť tovaru, a teda vád, na ktoré sa záruka nevzťahuje, môže byť uvedený v popise tovaru v e-shope. Nefunkčný tovar môže byť bez predchádzajúcej opravy alebo úpravy nebezpečný. Na funkčnosť nefunkčného tovaru sa záruka nevzťahuje.

7.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar v dôsledku jeho opravy.

7.22. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba na tento nový tovar odo dňa prevzatia nového tovar. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky (časti tovaru), na ktorú bola poskytnutá záruka.

7.23. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, predávajúci zabezpečí jej opravu. Ak nie je oprava možná a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru; v takom prípade nie je možné opäť reklamovať vadu, pre ktorú bola primeraná zľava dohodnutá.

7.24. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví kupujúcemu dobropis (finančný kredit vo výške kúpnej ceny, ktorý môže kupujúci uplatniť pri ďalšom nákupe u predávajúceho).

7.25. V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

7.26. Voľba medzi nárokmi z vád tovaru kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neodstrániteľné alebo že by s ich odstránením spájali neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.27. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7.28. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.

7.29. Do času, kým kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo kým neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

7.30. V prípade, ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú poskytne predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru okrem nároku na náhradu škody; to neplatí, ak predávajúci kupujúcemu oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

7.31. Ak kupujúci neurčí dodatočnú lehotu alebo si neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže dodatočnú lehotu na odstránenie vád určiť predávajúci. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámi určenie dodatočnej lehoty, neoznámi predávajúcemu, že s takou lehotou nesúhlasí, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa tohto Reklamačného poriadku.

7.32. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z tohto Reklamačného poriadku, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa tohto Reklamačného poriadku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Už zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

7.33. Na účely týchto VOP je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

7.34. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim pri reklamácii.

7.35. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už nie je oprávnený uplatňovať reklamáciu opakovanie pre tú istú vadu.

7.36. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, môže kupujúcemu ponúknuť, že vady odstráni na náklady kupujúceho. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie môže predávajúci tiež požadovať náhradu nákladov vynaložených na vybavenie reklamácie, najmä v súvislosti s diagnostikou vady vykonanou treťou osobou (autorizovaným servisom) a dopravou tovaru.

7.37. Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie odôvodneným zamietnutím reklamácie, pričom kupujúci s výsledkom reklamácie nesúhlasí, môže sa domáhať svojho práva na odstránenie vady prostredníctvom súdu.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov ustanovených týmito VOP a všeobecne záväzným právnym predpisom. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť kupujúcemu všetky platby. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo zmenenej cene.

8.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny uvedenej pri tovare (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).

8.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov ustanovených touto časťou VOP alebo všeobecne záväzným právnym predpisom. Kupujúci – podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov, z ktorých je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba kupujúci – spotrebiteľ podľa prvej časti týchto VOP (napríklad odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP boli vyhotovené dňa 01.01.2022 a naposledy menené a doplnené dňa 03.02.2023. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.

9.1A. Predávajúci zobrazuje recenzie jednotlivých produktov a recenzie celkového užívateľského dojmu. Recenzie môžu obsahovať aj slovné hodnotenie.

9.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.

9.3. Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ a listových zásielok.

9.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy individuálne dojednanými zmluvnými stranami, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy.

10. ZOZNAM PRÍLOH

10.1. Neoddeliteľnou súčasťou druhej časti VOP sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 k VOP: Reklamačný formulár

Príloha č. 2 k VOP: Formulár na odstúpenie od zmluvy sa pre kupujúceho-podnikateľa neuplatňuje.