Cena dopravy

Na Slovensku

  • 4,99€ s DPH Kuriér GLS (do 40kg)
  • 18€ s DPH Kuriér Toptrans (Sklo)
  • 32,40€ s DPH Paletová doprava (Lyžice)
  • Pri nadrozmerných alebo objednávkach ťažších ako 40kg Vám cenu za dopravu vypočítame individuálne a budeme Vás o nej informovať pred odoslaním objednávky

Do Českej republiky

  • 8,40€ s DPH Kuriér GLS (do 40kg)
  • 36€ s DPH Kuriér Toptrans (Sklo)
  • Pri nadrozmerných alebo objednávkach ťažších ako 40kg Vám cenu za dopravu vypočítame individuálne a budeme Vás o nej informovať pred odoslaním objednávky.

Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Predávajúci a Kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru. Ak si strany toto miesto výslovne nedohodnú alebo v e-shope nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru alebo v prípade vzniku pochybností platí, že dodanie tovaru bude realizované postupom podľa článku VI. ods. 2 písm. a) týchto VOP, a to v predajni najbližšej k miestu uvedenému vo fakturačnej adrese Kupujúceho.

(a)  Osobný odber v predajni Predávajúceho: Kupujúci si v e-shope vyberie z prednastavených adries predajní Predávajúceho predajňu, kam má byť tovar dodaný a kde si ho Kupujúci prevezme. O doručení a/alebo termíne doručenia tovaru na zvolenú adresu predajne a trvaní odbernej lehoty sa zaväzuje Predávajúci informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu zaslaním tzv. informačného e-mailu o dodaní, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravený na odber a prevzatie na adrese predajne Predávajúceho, a to v termíne určenom Predávajúcim v informačnom e-maile o dodaní. Ak nie je trvanie a/alebo koniec odbernej lehoty určený alebo v prípade pochybností je odberná lehota 5 kalendárnych dní od okamihu, keď Predávajúci odoslal Kupujúcemu informačný e-mail o dodaní alebo 5 kalendárnych dní od dátumu, ktorý je v informačnom e-maile o dodaní uvedený ako deň doručenia tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu dodatočnú odbernú lehotu v trvaní 2 kalendárnych dní, o čom bude informovať Kupujúceho e-mailom. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci zabezpečí, aby sa objednaný tovar nachádzal v určenej predajni Predávajúceho počas odbernej lehoty, pričom Kupujúci je oprávnený vyzdvihnúť si ho počas otváracích hodín tejto predajne. Po uplynutí odbernej lehoty, prípadne dodatočnej odbernej lehoty, sa tovar posiela späť do skladu. Ak si Kupujúci tovar neodoberie v odbernej lehote, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 3 € za deň, a to počnúc prvým dňom po skončení odbernej lehoty stanovenej v článku VI. ods. 2 písm. a) týchto VOP, pokiaľ nebola medzi stranami dohodnutá iná lehota.

(b)  Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na “dodaciu adresu”: O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. O tomto termíne môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí Predávajúci najneskôr v termíne do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak neprevezme Kupujúci tovar v takto určenom mieste a čase, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo predajne Predávajúceho. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Do zániku kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu všetky náklady súvisiace s doručovaním a opakovaným doručovaním a náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške určenej podľa článku VI. ods. 2 písm. a) týchto VOP, odo dňa nasledujúceho po prvom márnom doručovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

3. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť, funkčnosť, rozmery a zodpovedajúci dohodnutému účelu.


Preberanie tovaru

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne uvedenom v informačnom e-maile o dodaní a na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Ak si Kupujúci vybral osobný odber v predajni, prevzatie tovaru vykoná v sídle predajne, ktorú si zvolil (z predajní Predávajúceho prevádzkovaných v rámci Slovenskej republiky).

2. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, Kupujúci ihneď kontaktuje Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom Predávajúceho) spíše “Zápis o škode na zásielke”.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny Predávajúcemu vrátane všetkých peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Za úhradu sa považuje platba v hotovosti alebo pripísanie na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.